გადაცვლა/დაბრუნება - LedElectric
LedElectric

გაცვლისა და უკან დაბრუნების  პოლიტიკა:
 ლედ ელექტრიკში   შეძენილი პროდუქციის შეცვლის ვადა განისაზღვრება 14 (თოთხმეტი), ხოლო დაბრუნების - 03 (სამი) კალენდარული დღის ვადით.
 ნივთი  არ უნდა იყოს გამოყენებული და უნდა იყოს იმ პირვანდელ მდგომარეობაში, როგორშიც მომხმარებელმა შეძენისას მიიღო, თავდაპირველი შეფუთვისა და სასაქონლო იერსახის გათვალისწინებით.
 პროდუქციის გაცვლის/დაბრუნებისათვის მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს მისი შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
 პროდუქციის უკან დაბრუნების შემთხვევაში მომხმარებელზე ხდება შესაბამისი თანხის უკან დაბრუნება, ხოლო შეცვლის შემთხვევაში დასაშვებია გაცვლა იდენტური ღირებულების პროდუქციაზე .

შეცვლა/დაბრუნებას არ ექვემდებარება შემდეგი პროდუქცია:

სააქციო პირობებით შეძენილი პროდუქცია

შეძენილი პროდუქცია რომლის იმპორტიც განხორციელდა  მომხმარებლის ინდივიდუალური შეკვეთით

დიოდური ლენტები